กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง

หน้าแรก » พนักงานราชการ » กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง


กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานข้าราชการ  พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง

218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานควบคุมดำเนินการงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทดสอบ วิเคราะห์ คุณภาพวัสดุ งานก่อสร้าง งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งาน/โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมาสนับสนุนราชการในจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้าง
ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดิน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ-ความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

- ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์/ปฏิบัติ

- สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถพิเศษอื่นที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน สมรรถนะความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓-๔ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.dpt.go.th/phang_nga/main/

งานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน : พนักงานราชการ

โพสโดย เมื่อ 8 มิถุนายน, 2555, 3:08 pm

Tags: , , , , ,

***ถ้าชอบ   กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง   ก็กดถูกใจเลยจ้า***

แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้

งานขอนแก่น    หางานขอนแก่น