สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

หน้าแรก » พนักงานราชการ » สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง


สำนักงานจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 5 ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง
สังคมศาสตร์ทุกสาขา
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word , Excel ,
PowerPoint และการใช้ Internet)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน
ประมวลผลแผนพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการ
กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด
การร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(2) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไป
ของสำนักงาน
(3) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : -สอบปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ทักษะ
-ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Ms.Word ,Excel,Power point และ Internet)
วิธีการประเมิน : -ทดสอบตัวอย่างงาน/สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- สมรรถนะ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความอดทน และเสียสละ 4. มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : -ทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง/การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้ คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.phrae.go.th

งานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน : พนักงานราชการ

โพสโดย เมื่อ 22 พฤษภาคม, 2555, 3:19 pm

Tags: , , , , ,

***ถ้าชอบ   สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัคร พนักงานข้าราชการ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง   ก็กดถูกใจเลยจ้า***

แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้

งานขอนแก่น    หางานขอนแก่น